O konkursu

PRAVILA NAGRADNOG FOTO KONKURSA
“Superkonkurs” – POSTANI SPECIJALNI REPORTER IZ KICBILA1. OSNOVNE ODREDBE


1.1. Ovim Pravilima utvrđuju se uslovi učešća u foto konkursu “Superkonkurs” pod nazivom POSTANI SPECIJALNI REPORTER IZ KICBILA organizatora „SuperKartica“ DOO BEOGRAD sa sedištem u ulici Patrizanske avijacije bb, 11 000 Beograd, Srbija, MB: 20918314, PIB: 108024935 („Organizator“).
U realizaciji konkursa Organizator će sarađivati sa privrednim društvom Mastercard Europe SA, Belgian Limited Liability Company, Chaussée de Tervuren 198, 1410 Waterloo, Belgium, predstavljeno preko Predstavništva Mastercard Europe SA Beograd, Vladimira Popovića 38-40, 11 000 Beograd, u svojstvu partnera Kampanje („Partner”).

1.2. „MCCANN“ DOO Beograd, kao kreativna agencija, i firma „RAZOR“ DOO Beograd (“Administrator“) pružiće tehničku podršku realizaciji nagradnog konkursa (servis aplikacije, produkcija) i superviziju.

1.3. Nagradni foto konkurs organizuje se pod nazivom “Superkonkurs” – POSTANI SPECIJALNI REPORTER IZ KICBILA („Konkurs”) preko web aplikacije Organizatora koja se nalazi na internet adresi https://www.superkonkurs.com („Aplikacija”).

1.4. Konkurs se organizuje u periodu od 05.12.2016. godine, sa početkom u 12:00:00 časova do 23.12.2016. godine, zaključno sa 13:59:59 časova (“Trajanje Konkursa”).

1.5. Nagradni konkurs se organizuje za područje Republike Srbije.

1.6. Foto konkurs “Superkonkurs” ne smatra se igrom na sreću u smislu člana 2. Zakona o igrama na sreću (’’Službeni glasnik RS’’ broj 88/2011 i broj 93/2012).

2. PRAVO NA UČEŠĆE


2.1. Učešće u foto konkursu je dobrovoljno. Pravo na učešće imaju isključivo fizička lica sa prebivalištem u Republici Srbiji, sa navršenih 18 ili više godina.
Pravo na učešće nemaju zaposleni kod Organizatora kao ni članovi njihovih užih porodica (roditelji, supružnici, deca, sestre i braća).

2.2. Pravo na učešće u foto konkursu imaju svi koji žele da učestvuju u foto konkursu, a pored toga ispunjavaju sledeće uslove:
- Poseduju ličnu Mastercard platnu Super Karticu;
ili poseduju ličnu Mastercard ili Maestro platnu karticu, uz registrovanu loyality Super Karticu;
Pod “ličnom karticom” se podrazumeva platna kartica koja je izdata i glasi na ime fizičkog lica koje učestvuje u nagradnom konkursu.
-U periodu trajanja Konkursa izvrše transakciju svojom ličnom Mastercard platnom Super Karticom ili Mastercard ili Maestro karticom uz korišćenje registrovane loyality Super Kartice, i sačuvaju fiskalni račun i isečak Mastercard ili MaestroCard do kraja proglašenja pobednika Konkursa.

2.3. Lica koja učešće na Konkursu prijave kao vlasnici Mastercard platne Super Kartice uživaju pogodnosti posebnog programa lojalnosti Organizatora koji im daje izvesne prednosti u učešću na ovom Konkursu, u skladu sa ovim Pravilima. Vrsta kartice koju učesnik prijavi da koristi određuje se automatski, prilikom validacije broja Super Kartice unetog od strane učesnika.

3. REGISTRACIJA ZA UČEŠĆE


3.1. Registracija za učešće vrši se putem web Aplikacije.

3.2. Mehanizam registracije zavisi od izabranog načina registracije, koja se može izvršiti
- putem ličnog Facebook naloga
- putem jedinstvenog linka.

3.2.1. Registracija putem ličnog Facebook naloga vrši se kroz postojeći lični Facebook nalog korisnika, gde korisnik sam odobrava osnovni set interakcije sa podacima (ne traže se veće dozvole).
Korisnik unosi broj svoje Super Kartice i bira polje „Saglasan sa Pravilima“ (Pravila se mogu pročitati na stranici na koju upućuje link).
Klikom na Facebook ikonicu, u posebno otvorenom prozoru korisnik odobrava pristup Aplikaciji klikom na taster “alow”.

3.2.2. Registracija putem jedinstvenog linka (bez Facebook naloga) vrši se putem unosa osnovnih i kontakt informacija i potvrde email naloga.
Korisnik unosi broj svoje SuperKartice i bira polje „Saglasan sa Pravilima“ (Pravila se mogu pročitati na stranici na koju upućuje link).
Klikom na „Novi nalog“ ikonicu, u posebno otvorenom prozoru korisnik obavezno unosi svoje podatke: ime, prezime, lozinku i potvrdu lozinke.
Po potvrdi unetih ličnih podataka, korisniku se na imejl dostavlja link za aktivaciju naloga.

3.3. Klikom na taster „Saglasan sa Pravilima“ smatraće se da je učesnik pročitao Pravila Konkursa, da ih je u celosti prihvatio i obavezao se da ih se pridržava.

3.4. Nakon izvršene registracije, učesnik može da pristupi Aplikaciji i ispunjenju zadatka konkursa.

4. ZADATAK KONKURSA


4.1. Zadatak svakog registrovanog učesnika na Konkursu je da postavi svoju ličnu fotografiju ili kolaž od više fotografija, na kojima je u ulozi reportera/izveštača, te da to podeli (share) putem svog ličnog Facebook naloga ili putem jedinstvenog linka (u slučaju neposedovanja ličnog Facebook naloga).
Fotografiju ili kolaž od fotografija učesnik će sačiniti tako što će fotografije učitati u jedan od ramova (frame) za kolaž u okviru Aplikacije (ukupno tri rama, koje učesnik odabira samostalno). U jedan ram radi sačinjavanja jednog kolaža može se učitati najviše do tri fotografije. Svaki od ponuđenih ramova ima i komande pomoću kojih se fotografije podešavaju u ram. Nakon učitavanja fotografija za kolaž, Aplikacija će proizvesti kolaž fotografija koji se potom može deliti.
Učesnik može sačiniti i podeliti neograničeni broj fotografija ili foto - kolaža. Broj postavljenih fotografija odnosno foto - kolaža ne daje prednost nijednom učesniku.
Nakon podele (postavljanja) kolaža, kolaž neće biti vidljiv na Aplikaciji, već se upućuje Administratoru radi autorizacije. Po autorizaciji, kolaž se postavlja u galeriju u okviru Aplikacije.
Organizator zadržava pravo da sa Konkursa isključi fotografiju odnosno foto-kolaž kojim se krše Pravila Konkursa, zakonski propisi, koja je protivna javnom moralu ili na drugi način narušava privatnost i pristojnost, ili šteti ugledu i časti Organizatora, Partnera ili trećeg lica.

4.2. Učesnik može učitavati i objaviti samo one fotografije koje sadrže njegov lični lik ili pojavu. U slučaju korišćenja fotografija koje sadrže lik ili pojavu drugog lica, učesnik je obavezan da za ovakvo korišćenje pribavi sva prava i saglasnosti i isključivo je odgovoran za korišćenje takve fotografije, a Organizator ili drugi učesnici u realizaciji Konkursa ne snose nikakvu odgovornost za takvu upotrebu.

4.3. Limit u smislu veličine i formata fajlova fotografija koje se učitavaju na Aplikaciji je 4MB, a fotografije moraju biti u .jpg ili .png formatu.

4.4. Za podeljene kolaž-fotografije glasaće se u okviru Aplikacije.
Glasanjem će se smatrati svi „Like“ i „Glasaj“ glasovi, koji se zbrajaju po principu 1 Like/1 Vote = 1 bod.
Glasanje se može vršiti i bez odlaska na Aplikaciju, glasanjem direktno na podeljeni fotokolaž u okviru sadržaja na mreži Facebook.
Glasanje se može vršiti za onoliko kolaža za koliko se želi glasati. Broj glasova je ograničen, i to tako što se glasanje putem opcije „Glasaj” može izvršiti samo jednom u 24 sata po MAC adresi za jedan kolaž, a glasanje putem opcije “Like” samo jednom za jedan kolaž korišćenjem jednog FB naloga.
Rangiranje fotokolaža vršiće se isključivo prema broju glasova odnosno bodova osvojenih za vreme trajanja Perioda Konkursa.
Baza postavljenih fotografija i prijavljenih korisnika, kao i njihovi osvojeni bodovi se nakon završetka Konkursa brišu iz Baze.
Učesnicima koji se za učešće na Konkursu registruju kao vlasnici Mastercard platne Super Kartice, pored dobijenih glasova „Like“ i „ Glasaj “ , biće po automatizmu dodeljeno po dodatnih 20 bodova na svaki učitani foto-kolaž. Dodelu automatski vrši Aplikacija. Vrsta kartice koju učesnik prijavi da koristi određuje se takođe automatski, prilikom validacije broja Super Kartice unetog od strane učesnika.
U slučaju da Organizator posumnja u zloupotrebu mehanizma glasanja, svi korisnici koji su se prijavili putem Facebook naloga, a sa kojih je izvršena zloupotreba sistema glasanja, biće eliminisani iz konkursa, odnosno glasanje će im biti onemogućeno, a njihovi glasovi poništeni.

5. ODREĐIVANJE DOBITNIKA


5.1. Uži izbor kolaž-fotografija se vrši po završenom Konkursu. U najuži izbor za pobednika Konkursa ući će 20 kolaž-fotografija koje su, do okončanja Perioda Konkursa, prema ukupnom zbiru glasova, dobile najveći broj glasova/bodova.

5.2. Između 20 prvorangiranih kolaž-fotografija, stručni žiri Konkursa izabraće 1 fotografiju ili foto – kolaž, koji će biti proglašen pobedničkom fotografijom ili foto - kolažom Foto Konkursa “Superkonkurs”.
Izbor pobedničkih fotografija žiri će vršiti prema kriterijumu najveće iskazane kreativnosti.
Izbor pobedničkih fotografija vršiće stručni žiri u sledećem sastavu:
- Ivana Kozličić, Mastercard Beograd
- Božidar Damjanović, SuperKartica Beograd
- Jovana Kovačević, McCann Beograd

5.3. Autor pobedničkih fotografija proglasiće se pobednikom Konkursa, čime stiče pravo da mu se dodeli Nagrada na Konkursu.

5.4. Organizator će najkasnije do 15.01.2017. godine, obavestiti dobitnika nagrade da je proglašen Pobednikom Konkursa, slanjem poruke („e-mail “) Pobedniku. Pobednik je dužan da odmah po prijemu poruke Organizatora o izboru za Pobednika, a najkasnije u roku od 48 sati, odgovori Organizatoru povratno, izjavom o prihvatanju nagrade i dostavom sledećih ličnih podataka: (I) lično ime i prezime; (II) adresa prebivališta; (III) datum rođenja; (IV) pol; (V) e-mail adresa; (VI) korisnički broj mobilnog telefona, uz dostavu identifikacionog dokumenta (skenirani lični identifikacioni dokument) i potvrde o izvršenom plaćanju jednom od sopstvenih predviđenih platnih kartica (skenirani slip).
Ukoliko Pobednik ne reaguje na e-mail i/ili ne pošalje uredan odgovor o prihvatanju nagrade u ovom roku sa skeniranom dokumentacijom, Pobednik gubi pravo da mu se uruči nagrada.
U tom slučaju, Organizator će, prema sopstvenoj slobodnoj proceni:
-ili ponoviti izbor pobedničke fotografije odnosno izbor Pobednika Konkursa uz poništaj prethodnog izbora, i o tome obavestiti sva zainteresovana lica, saglasno ovom članu;
-ili odabrati drugu fotografiju i proglasiti je pobedničkom odnosno njenog autora nagraditi odnosnom nagradom, i o tome obavestiti sva zainteresovana lica, saglasno ovom članu, sa važenjem ovog pravila za ubuduće, odnosno za naredni takav slučaj.
Nakon što izabrani Pobednik Konkursa konačno potvrdi prihvatanje nagrade, njegovo ime biće objavljeno i dostupno na web adresi www.superkonkurs.com, kao i na Mastercard Facebook stranici.
Tačan datum objave dobitnika Organizator će objaviti na sajtu konkursa nakon završetka Perioda Konkursa.

6. NAGRADE


6.1. Nagrada na Konkursu “Superkonkurs” koja će biti uručena Pobedniku čini nagradno putovanje za dve osobe u Kicbil.
Organizator je odredio nagradu za ovaj “Superkonkurs” koja obuhvata sledeće:
Dve povratne avionske karte na relaciji Beograd – Minhen, sa polaskom sa beogradskog aerodroma Nikola Tesla za Minhen 19.01.2017, kao i prevoz od aerodroma u Minhenu do hotela Hotel Maria Theresia u Kicbilu. Povratak 21.01.2017, sa prevozom od hotela u Kicbilu do aerodroma u Minhenu. Nagrada takođe obuhvata smeštaj za dvoje u hotelu Maria Theresia u Kicbilu, sa doručkom, večeru za dvoje u premium restoranu u okviru Priceless Surprise, prisustvo Super G trci, ručak u Mastercard VIP loži, skijanje u Kicbilu i prisustvo Downhill trci.

6.2. Prihvatanjem nagrade, pobednik se obavezuje da tokom svog boravka u Kicbilu, postavlja svakog dana minimum po dve fotografije (minimum 2x3=6 fotografija) na svojim nalozima na društvenim mrežama. Ukoliko pobednik ne poseduje nijedan nalog na društvenim mrežama, fotografije dostavlja agenciji McCann doo Beograd na email adresu jovana.kovacevic@mccann.co.rs

6.3. Obavezu plaćanja poreza na Pobedničku nagradu i Nagradu (porez na dohodak građana dobitkom) preuzima Organizator, a druge eventualne poreske obaveze padaju na teret dobitnika.

6.4. Dobici osvojeni na Konkursu ne mogu se zameniti za gotov novac ni druge pogodnosti, niti se mogu prenositi na treća lica. Nagradno putovanje se može iskoristiti isključivo u periodu od 19.01.2017.godine do 21.01.2017.godine.

6.5. Ukoliko u ostavljenom roku Pobednik, koji je prihvatio nagradu, ne preuzme nagradu, Organizator se oslobađa obaveze da uruči nagradu.

7. POSEBNE ODREDBE


7.1. Učesnici koji se registruju radi učešća na Konkursu, prihvatanjem ovih Pravila Konkursa, izričito se saglašavaju i sa sledećim:
- u slučaju osvajanja nagrade, njihovo ime i adresa (samo uz navodjenje naselja) Organizator može, bez ikakvih dodatnih uslova i/ili davanja, objaviti, ali samo i isključivo u vezi sa Konkursom;
- da se o Pobednicima i uručenju nagrada na Konkursu može sačiniti video, audio, fotografskii/ili filmski zapis, te da takav video, audio, fotografski, filmski odnosno drugi zapis Organizator i/ili Partner mogu u celosti ili u delovima koristiti, javno emitovati, javno prikazivati, bez obzira na vrstu medija i broj emitovanja i bez ikakvog vremenskog, teritorijalnog ili drugog ograničenja; da takav zapis mogu prerađivati, modifikovati, uklapati ili na drugi način menjati; odnosno na drugi način koristiti za potrebe preporuke proizvoda i usluga Organizatora odnosno Partnera, uključujući njihovo oglašavanje, bez bilo kakve posebne naknadne saglasnosti autora, dodatnih davanja, plaćanja i/ili protiv usluge, uz obavezu poštovanja moralnih prava autora i važećih zakonskih propisa.

7.2. Učitavanjem odnosno postavljanjem foto-kolaža, Učesnik izjavljuje i garantuje da je autor i isključivi nosilac svih autorskih prava na učitanim fotografijama, te da nema nikakvih autorskih i srodnih prava ili potraživanja trećih lica na istoj, i da je Učesnik isključivo ovlašćen na davanje saglasnosti na njihovo korišćenje, upotrebu, javno prikazivanje odnosno raspolaganje saglasno Pravilima ovog Konkursa. Organizator i/ili Partner ne preuzima nikakvu odgovornost za bilo kakve sporove vezane za vlasništvo, odnosno vezano za autorska prava nad fotografijama koje Učesnik učita odnosno postavi na Aplikaciji radi učešća na Konkursu, niti za lična prava lica koja se nalaze na fotografijama. U slučaju da Učesnik Konkursa učita odnosno postavi fotografiju, a da na istoj nije nosilac autorskog prava, nije pribavio sva potrebna prava za sve vidove predviđenog korišćenja, ili na drugi način ova prava zloupotrebi, povredi odnosno zanemari prava trećih lica, Organizator, Partner odnosno Administrator za takav slučaj ne snose nikakvu odgovornost.

7.3. Prijavom za učešće na ovom Konkursu, te učitavanjem odnosno postavljanjem fotografije, svaki Učesnik se saglašava da Organizator/Partner ima ne-eksluzivno pravo da, po okončanju Konkursa, u svojim reklamnim kampanjama (u daljem tekstu: Kampanja), koristi fotografije koje budu proglašene prvo, drugo, treće, četvrto i peto nagrađenom na ovom Konkursu, u skladu sa uslovima iz ovih Pravila, a radi reklamiranja odnosno popularizuje bilo kog svog proizvoda ili usluga sa oznakom SuperKartica ili Mastercard, bez obzira na vrstu medija, način korišćenja i broj objavljivanja, bez vremenskog, teritorijanlnog ili drugog ograničenja, i uz ovlašćenje da ovako stečeno pravo na korišćenje prenese na treća lica koja posluju u sastavu grupacije SuperKartica odnosno Mastercard, uz obavezu poštovanja svih moralnih prava autora i trećih lica. Autor, osim nagrade za pobedu fotografije koju je primio na ovom Konkursu, neće od Organizatora ili Partnera potraživati bilo kakvu dodatnu naknadu ili nagradu po osnovu ovakvog korišćenja. Organizator odnosno Partner zadržavaju pravo da, u opravdanom slučaju, uskrate autoru saglasnost na korišćenje fotografije ukoliko, bez ograničenja, upotrebu fotografije bude vršio na način koji šteti renomeu Organizatora ili Partnera.

7.4. Učešće na Konkursu, učitavanje odnosno postavljanje fotografija i dostavljanje ličnih podataka je dobrovoljno. Sa prikupljenim podacima učesnika postupaće se u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka ličnosti.
Prihvatanjem ovih Pravila Konkursa, svaki Učesnik prihvata da njegove lične podatke prikupljene u skladu sa ovim Pravilima, Organizator može držati i čuvati na području Republike Srbije, uz zadržavanje na ovoj teritoriji, odnosno preduzimati druge neophodne radnje u smislu pozitivnih propisa i ovih Pravila. Prava i obaveze koje je Organizator stekao na osnovu ovih Pravila Konkursa istovremeno se odnose i na Partnera. Organizator izjavljuje da prikupljeni lični podaci Učesnika neće biti stavljeni na raspolaganje trećim licima, niti će se na drugi način koristiti osim za potrebe dodele nagrada na Konkursu, te u skladu sa ovim Pravilima Konkursa, kao i u skladu sa zakonom.
Svaki učesnik ima pravo na uvid u svoje podatke koji su dostavljeni Organizatoru, tražiti njihovu izmenu ili brisanje, povući svoj pristanak u vezi sa podacima ili učešćem na Konkursu, pod uslovima i u skladu sa zakonom. Zahtev za preduzimanje svih radnji u vezi sa ličnim podacima podnosi se Administratoru u pisanoj formi, poštom na adresu sedišta ili elektronskom poštom na adresu: info@superkonkurs.com.

7.5. Organizator zadržava pravo da, bez ikakvog obaveštenja, isključi Učesnika iz daljeg učešća na Konkursu i/ili ne dodeli nagradu, ukoliko je u međuvremenu osvoje, odnosno zahteva povraćaj nagrade, ukoliko utvrdi da:
-učesnik ne ispunjava uslove i kriterijume za učešće;
-ukoliko je dao nepotpune odnosno netačne lične podatke, odnosno dostavio netačnu ili nepotpunu dokumentaciju koja se od njega zahtevala, u smislu ovih Pravila;
-ukoliko se utvrdi da Učesnik nije autor fotografije odnosno da treća lica imaju bilo kakva prava na fotografiji koja Učesnik nije prethodno i u celosti pribavio odnosno regulisao;
-ukoliko Učesnik ne poštuje odnosno prekrši bilo koju odredbu ovih Pravila;
-ukoliko Organizator oceni da učešće nekog od Učesnika nije moguće ili poželjno, prema sopstvenoj slobodnoj proceni,
-kao i u drugim slučajevima propisanim ovim Pravilima,
- ukoliko tehnička podrška utvrdi da je došlo do bilo kog vida prevare i neregularnosti u prikupljenim glasovima.
Lica koja su dala netačne, nepotpune ili tuđe podatke, odnosno povredila prava trećih lica, vlasnika ovih podataka ili vlasnika bilo kojih prava na fotografiji, isključivo odgovaraju za takvu zloupotrebu podataka odnosno povredu prava, dok Organizator i/ili Partner i/ili Administrator neće biti odgovorni za takav slučaj ni na koji način i ni pod kakvim okolnostima.

7.6. Organizator zadržava pravo da izmeni period trajanja Konkursa, prekine ili obustavi dalju realizaciju Konkursa, u bilo koje doba i prema sopstvenom nahođenju. Za vreme prekida Konkursa, kao i u slučaju obustave, Organizotor se oslobađa svake dalje obaveze prema Učesnicima. Organizator zadržava pravo da izmeni ova Pravila, prema sopstvenom nahođenju. Sve takve izmene, prekidi ili obustave biće objavljene na FB Stranici bez odlaganja.

8. OSTALE ODREDBE


8.1. Organizator i/ili Partner ne snose odgovornost za probleme koji mogu nastati prilikom registracije za učešće na Konkursu. Učitavanja fotografija ili druge probleme nastale iz tehničkih ili sličnih razloga tokom ili u vezi sa Konkursom koji nisu pod direktnom kontrolom Organizatora, Partnera odnosno Adiministratora. Organizator i/ili Partner niće biti odgovorni ukoliko Aplikacija privremeno bude van funkcije usled više sile ili slučaja odnosno usled događaja koji su van njihove kontrole (na primer, bez ograničenja, smetnje u vezama, kapacitet servera, bezbedno održavanje mrežnog kontakta i drugo).

8.2. Organizator i/ili Partner i/ili Administrator ne odgovaraju za kvalitet, materijalne nedostatke i druga svojstva uručenih nagrada.

8.3. Primedbe Učesnika koje se odnose na sprovođenje odnosno realizaciju Konkursa moraju se poslati isključivo pisanim putem na adresu sedišta Organizatora. Rok za dostavu primedbi je 3 dana od dana kada je nastao razlog za primedbu. Primedbe koje prispeju posle ovog roka neće biti razmatrane. Odluka Organizatora po primedbama dostavljaju se Učesniku u pisanoj formi, na način kako je primedba primljena. Odluke Organizatora po primedbama Učesnika su konačne.

8.4. U slučaju spora između Organizatora i Učesnika na Konkursu, nadležan je sud sa sedištem u Beogradu.

 

ORGANIZATOR: Super Kartica d.o.o.

Mastercard, ponosni partner Super Kartica programa.